Com s’ha de dir pantallazo en català?

imatge de la tecla

Pantallazo és una forma castellana argòtica que en català correspon a captura de pantalla. Amb aquesta forma es designa l’acció d’obtenir la informació continguda a la pantalla de l’ordinador en un moment determinat, ja sigui amb l’objectiu d’imprimir-la o bé d’utilitzar-la posteriorment.

El verb capturar és un terme normalitzat amb la definició següent: “Obtenir dades externes, especialment imatges o sons, i incorporar-les a l’ordinador, o enregistrar un estat específic o una imatge concreta d’un programa”. Consegüentment, el substantiu captura serveix per a designar l’acció expressada per aquest verb.

Es pot fer també la captura d’imatges d’una videocàmera o d’un reproductor de DVD, captura de vídeo, que comporta el pas d’un format de senyal analògic a un format digital; o bé una captura de moviment, en l’àmbit dels videojocs, que és la tècnica consistent a enregistrar i emmagatzemar el moviment d’un personatge real mitjançant sensors per recrear-lo posteriorment en un entorn virtual.

Tot i que capturar i captura són calcs de l’anglès, es consideren formes habituals en informàtica i en documentació, molt consolidades tant en català com en altres llengües romàniques, en les quals es documenten fins i tot en diccionaris generals.

Podeu consultar les fitxa terminològiques d’aquests termes al Cercaterm i a la Neoloteca.