Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

El TERMCAT garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al TERMCAT les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei, promoció, enquesta o concurs oferts pel TERMCAT, i té com a finalitat la millora dels serveis i la tramesa de comunicacions d’interès per als usuaris.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són incorporades als corresponents fitxers automatitzats del TERMCAT i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. El TERMCAT ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

El TERMCAT no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a informacio@termcat.cat o bé una comunicació dirigida al TERMCAT (carrer Mallorca, 272, 1a planta, Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Delegat de protecció de dades del TERMCAT

Adreça electrònica: dpd@termcat.cat

Adreça postal: Mallorca, 272, 1r. 08037 Barcelona

Telèfon: +34 93 452 61 61

Horari d’atenció al públic: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h de dilluns a dijous; divendres de 9 a 15 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre, durant el període nadalenc i per Setmana Santa l'horari d'atenció al públic és de 8 a 15 h.

El Centre de Terminologia TERMCAT tanca les tres primeres setmanes d'agost. Durant tot aquest mes el Servei de Consultes i el Servei de Documentació no estan actius.

Més informació sobre la política de protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)